سفارش چاپ مجله


شروع از
1,775,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
مجله A4 - سایز 29.7×21
7 روز کاری
شروع از
1,045,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
مجله A5 - سایز 14.8×21
7 روز کاری
شروع از
1,970,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
مجله B4 - سایز 34×24
7 روز کاری
شروع از
1,140,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
مجله B5 - سایز 17×24
7 روز کاری
شروع از
1,800,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
مجله مربع - سایز 19×19
7 روز کاری
شروع از
2,000,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
مجله مربع - سایز 23×23
7 روز کاری
1,000 تومان
مجله تبلیغاتی فرم اتوماتیک
در حال تست