سفارش کارت ویزیت

مشتریان گرامی تمامی قیمت های موجود در سایت در حال حاضر به روز شده است. در ضمن چاپخانه ها طبق دسته بندی ستاد کرونا جزو گروه 1 بوده و در این ایام باز و آماده خدمات رسانی به شما مشتریان گرامی می باشیم.

21 فروردین 1400 / ساعت 16


شروع از
65,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ یووی ویزیتی - ۴.۸×۸.۵
3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
98,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون ویزیتی براق - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
89,000 تومان
سلفون دورگرد براق - 6×9 - 500تایی
فوری 4 روز کاری / 7 روز کاری
شروع از
125,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون دورگرد براق - ۶×۹
یکــروزه / 4 روز کاری / 7 روز کاری
شروع از
98,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون ویزیتی مات - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 6 روز کاری
شروع از
89,000 تومان
سلفون دورگرد مات - 6×9 - 500تایی
4 روزکاری / 6 روزکاری
شروع از
125,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون دورگرد مات - ۶×۹
یکروزه / 4 روزکاری / 6 روزکاری
شروع از
85,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
تحویل 11 روز کاری
شروع از
153,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان آلمان - ۴.۸×۸.۵
4 روز کاری / 6 روز کاری
شروع از
144,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان دورگرد امباس - 6×9
9 روز کاری
شروع از
104,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان ویزیتی امباس - ۴.۸×۸.۵
3 روز کاری / 6 روز کاری
شروع از
89,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت کارتی
16 روز کاری
شروع از
144,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کرافت دورگرد - 6×9
16 روز کاری
شروع از
84,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت طرح چرم
16 روز کاری
شروع از
137,000 تومان
لمینت براق دورگرد - 6×9 - 500تایی
9 روز - 4 روز
شروع از
164,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق دایره ای - 5.5
17 روز
شروع از
234,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
9 روز - 4 روز
شروع از
234,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
4 و 12 روز کاری
شروع از
384,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طلاکوب دورگرد - ۶×۹
5 و 12 روز کاری
شروع از
153,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق مربع دورگرد - 5.5×5.5
12 روز کاری
شروع از
187,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
12 روز کاری
شروع از
191,000 تومان
لمینت مات دورگرد - 6×9 - 500تایی
7 روز کاری - 4 روز
شروع از
338,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات دورگرد - ۶×۹
9 روز - 4 روز
شروع از
338,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات طرح موج - ۶×۹
12 روز کاری
شروع از
498,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
15 روز کاری
شروع از
220,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات مربع دورگرد - 5.5×5.5
12 روز کاری
شروع از
271,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
12 روز کاری
شروع از
252,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
5 روز کاری / 9 روز کاری
شروع از
167,000 تومان
لمینت برجسته دورگرد 500تایی - 6×9
5 روز کاری / 9 روز کاری
شروع از
190,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
9 روز کاری / 5 روز کاری
شروع از
127,000 تومان
لمینت برجسته مربع دوگرد 500تایی - 5.7×6
9 روز کاری / 5 روز کاری
شروع از
203,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
9 روز کاری / 5 روز کاری
شروع از
394,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
12 روز کاری
شروع از
296,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
12 روز کاری
شروع از
413,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
5 و 12 روز کاری
شروع از
311,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
5 و 12 روز کاری
شروع از
168,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
5 و 12 روز کاری
شروع از
309,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
5 و 12 روز کاری
شروع از
186,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی ویزیتی - ۴.۸×۸.۵
9 روز کاری
شروع از
266,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی دورگرد - ۶×۹
9 روز کاری
شروع از
444,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
10 روز کاری
شروع از
303,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
10 روز کاری
شروع از
312,000 تومان
شیشه ای نیمه مات دورگرد -500تایی - 6×9
7 روز کاری
شروع از
291,000 تومان
پی وی سی سیصد میکرون دورگرد - 500تایی - 6×9
11 روز کاری
شروع از
349,000 تومان
پی وی سی پانصد میکرون دورگرد - 500تایی - 6×9
4 روز کاری
شروع از
330,000 تومان
پی وی سی پانصد میکرون دورگرد - 500تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
529,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی پانصد میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
1,356,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
491,000 تومان
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 250تایی - 6×9
7 روز کاری
شروع از
778,000 تومان
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 500تایی - ۶×۹
7 روز کاری
شروع از
208,000 تومان
کارت ویزیت دایره ای
10 روز - فوری 7 روز کاری
شروع از
156,000 تومان
کارت ویزیت قالب آماده
10 روز - فوری 7 روز کاری
شروع از
298,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت قالب اختصاصی
10 روز - فوری 7 روز کاری
شروع از
266,000 تومان
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت کتان امباس دورگرد - 6×9
16 روز کاری